Catallaxy

Catallaxy

Volume 2 Issue 2 December 2017, ss. 51–58

Wskaźniki handlu międzynarodowego a wybrane aspekty działalności Indykpol SA w latach 2011–2016

Autor:

Natalia Dudkiewicz 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 31.12.2017

doi: 10.24136/cxy.v2i2.5.

Cytowanie:

Dudkiewicz, N. (2017). Wskaźniki handlu międzynarodowego a wybrane aspekty działalności Indykpol SA w latach 2011–2016. Catallaxy, 2(2): 51–58. doi:10.24136/cxy.v2i2.5.

Abstrakt

Motywacja: Wzrost spożycia mięsa drobiowego oraz większa dbałość konsumentów o zdrowie, wpłynęły pośrednio na rozwój branży drobiarskiej w Polsce. Specyfika tej branży oraz interpretacja postępujących w niej zmian, której brakuje w literaturze przedmiotu, były głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu.

Cel: Celem artykułu jest wykazanie związku między wskaźnikami handlu międzynarodowego branży drobiarskiej a wybranymi wynikami działalności Indykpol.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że istotny wpływ na wybrane zmienne dotyczące działalności Indykpol ma współczynnik konkurencyjności. W przypadku współczynnika przewagi komparatywnej nie wykazano zależności między zmiennymi.

Słowa kluczowe:

branża drobiarska; wskaźniki handlu międzynarodowego; analiza korelacji liniowej; Indykpol

  JEL:

C02; F10; O10

Bibliografia

 • Czekała, B. (2016). Polski drób jest potęgą. Pobrane 15.10.2017 z https://www.topagrar.pl.
 • Dudkiewicz, N. (2017). Rozwój branży drobiarskiej w Polsce a sytuacja finansowa Indykpol SA w latach 2011–2016. Nieopublikowana praca licencjacka. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Indykpol. (2012–2017). Sprawozdanie finansowe Indykpol za lata 2012–2016. Pobrane 10.10.2017 z https://www.indykpol.pl.
 • KRD-IG. (2017). Pobrane 10.10.2017 z http://www.kipdip.org.pl.
 • Krugman, P.R., i Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: PWN.
 • Kuroś, S. (2005). Korelacja. W: W. Bulsza (red.), Biostatystyka. Kraków: UJ.
 • Lubiński, M., Michalski, T., i Misala, J. (1995). Wybrane mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki. W: M. Lubiński (red.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, pojęcie i sposób mierzenia. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
 • MRiRW. (2012a–2017a). Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w latach 2011–2016. Pobrane 11.10.2017 z https://www.minrol.gov.pl.
 • MRiRW. (2016b). Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016–2020. Pobrane 10.10.2017 z http://www.minrol.gov.pl.
 • NBP. (2012–2016). Bilans płatniczy. Pobrane 14.10.2017 z http://www.nbp.pl.
 • Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu.