Catallaxy

Catallaxy

Volume 2 Issue 2 December 2017, ss. 71–81

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekologiczne i prawno-polityczne

Autor:

Adam Pogorzelski 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 31.12.2017

doi: 10.24136/cxy.v2i2.2.

Cytowanie:

Pogorzelski, A. (2017). Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekologiczne i prawno-polityczne. Catallaxy, 2(2): 71–81. doi:10.24136/cxy.v2i2.2.

Abstrakt

Motywacja: Kwestia energetyki jest przedmiotem nieustannie powracających debat politycznych, co uwarunkowane jest w znacznej mierze brakiem porozumienia w kwestii właściwego kierunku jej rozwoju. Bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią złożoną, której analiza wymaga, poza aspektami ekonomicznymi, uwzględnienia także aspektów środowiskowych oraz prawno-politycznych. Chęć oceny związku między aktualną sytuacją energetyczną Polski a bezpieczeństwem energetycznym oraz jego potencjalnych skutków w kontekście przytoczonych aspektów była głównym motywem wyboru tematyki niniejszego artykułu.

Cel: Celem artykułu jest ukazanie związku między wykorzystaniem konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwem energetycznym Polski w kontekście aspektów ekologicznych i prawno-politycznych.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza był wywołany w znacznym stopniu niekorzystną strukturą źródeł energii. Po drugie, wykazano konflikt interesów między polską polityką energetyczną, opartą na węglu a niskoemisyjną polityką Unii Europejskiej (UE). Po trzecie, wykazano zależność między działaniami rządowymi a znacznym spowolnieniem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, co może w przyszłości skutkować negatywnymi konsekwencjami.

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo energetyczne; konwencjonalne źródła energii; odnawialne źródła energii; energetyka

  JEL:

Q42; Q48; Q50; Q54; Q58

Bibliografia

 • BP. (2017). Statistical review of world energy. Pobrane 28.09.2017 z http://www.bp.com.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE OJ L 140).
 • European Commission. (2013). Zielona księga. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Pobrane 20.05.2017 z https://www.mos.gov.pl.
 • European Commission. (2016). EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016. Pobrane z https://ec.europa.eu.
 • Górski, P. (2017). Brudne powietrze zabija w Polsce 140 osób dziennie. Pobrane 18.05.2017 z http://www.rp.pl.
 • Gramwzielone.pl. (2016). Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE. Co teraz? Pobrane 05.06.2017 z http://gramwzielone.pl.
 • GUS. (2012a–2016a). Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010–2015. Pobrane 01.04.2017 z http://stat.gov.pl.
 • GUS. (2016b). Energia ze źródeł odnawialnych w latach w 2015 roku. Pobrane 26.04.2017 z http://stat.gov.pl.
 • IEA. (2012). Energy policies of IEA countries. Poland 2011 review. Pobrane 20.05.2017 z https://www.iea.org.
 • IEA. (2016). CO2 emissions from fuel combustion. Pobrane 12.05.2017 z https://www.iea.org.
 • IEA. (2017). Energy policies of IEA countries. Poland. 2016 review. Pobrane 03.04.2017 z https://www.iea.org.
 • IHME. (2017). Pobrane 30.09.2017 z http://www.healthdata.org.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Pobrane 19.05.2017 z http://www.me.gov.pl.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2014). Projekt polityki energetyczna Polski do 2050 roku. Pobrane 19.05.2017 z http://bip.me.gov.pl.
 • Ministerstwo Środowiska. (2012). Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Pobrane 14.01.2018 z https://www.mos.gov.pl.
 • OECD. (2017). Pobrane 18.05.2017 z http://stats.oecd.org.
 • Pogorzelski, A. (2017). Konwencjonalne i odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010-2015. Nieopublikowana praca licencjacka. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Szyjko, C.T. (2011). Wybrane problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy. Studium ekonomiczno-prawne. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo UJK.
 • Trzeszczyński, J. (2015). Komentarz do Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. Energetyka, 123(6).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478).
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. Urz. 2016 poz. 961).
 • WHO. (2016). Ambient air pollution database. Pobrane 18.05.2017 z http://www.who.int.
 • WHO. (2017). Pobrane 18.05.2017 z http://www.who.int.