Catallaxy

Catallaxy

Volume 4 Issue 2 December 2019, ss. 87–94

Szara strefa w gospodarce i metody jej zwalczania w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji

Autor:

Marta Jakubowska 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 16.09.2019

doi: 10.24136/cxy.2019.008

Cytowanie:

Jakubowska, M. (2019). Szara strefa w gospodarce i metody jej zwalczania w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji. Catallaxy, 4(2): 87–94. doi:10.24136/cxy.2019.008.

Abstrakt

Motywacja: Szara strefa ciągle pozostaje problemem niewystarczająco zbadanym, a mającym bardzo duży i negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Stanowi problem nie tylko dla budżetu państw, ale także jedno z zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw.

Cel: Celem głównym artykułu jest identyfikacja szarej strefy z uwzględnieniem przyczyn jej rozwoju. Jako cel szczegółowy przyjęto wskazanie metod walki z szarą strefą w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji.

Materiały i metody: W artykule wykorzystano analizę źródeł wtórnych, a także literatury przedmiotu.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy można uznać, że problem istnienia szarej strefy w gospodarce jest ciągle aktualny. Jedną z metod walki z szarą strefą, szczególnie w obszarze skali nierejestrowanych transakcji, są działania promujące rozwój obrotu bezgotówkowego. Zwrócono także uwagę na możliwość blokowania rozwoju obrotu bezgotówkowego przez przedsiębiorstwa działające w szarej strefie. Problem ten wymaga jednak pogłębionych, kompleksowych badań w przyszłości.

Słowa kluczowe:

szara strefa; transakcje nierejestrowane; obrót bezgotówkowy

  JEL:

O17; E62; E42

Bibliografia

 • Global Compact Network Poland. (2016). Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce. Pobrane 15.06.2019 z https://ungc.org.pl.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2019). Słownik pojęć. Pobrane 06.06.2019 z http://stat.gov.pl.
 • Gołębiewski, G. (2007). Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej. Współczesna Ekonomia, 1(1).
 • Grant Thornton. (2016). Polska liderem produkcji prawa w Unii Europejskiej. Pobrane 05.05.2018 z https://grantthornton.pl.
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. (2016). Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku. Pobrane 04.12.2018 z http://www.ibngr.pl.
 • Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. (2005). Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycznych. Pobrane 01.02.2019 z https://www.msit.gov.pl.
 • Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. (2018). Szara strefa 2018. Pobrane 02.04.2019 z http://www.ipag.org.pl.
 • Janik, E. (2010). Szara strefa: patologia życia gospodarczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, 9.
 • Ministerstwo Cyfryzacji. (2017). Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”: ważniejsze informacje i aktualny status prac. Pobrane 01.08.2017 z http://archiwum.mc.gov.pl.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2008). Przyczyny pracy nierejestrowanej: jej skala, charakter i skutki społeczne. Pobrane 01.08.2017 z https://www.mpips.gov.pl.
 • Najwyższa Izba Kontroli. (2017). NIK o ograniczaniu szarej strefy w gospodarce. Pobrane 28.06.2017 z https://www.nik.gov.pl.
 • Podatki.biz. (2017). Podatki 2017: wyższe kary za wyłudzenia VAT już od 1 marca. Pobrane 10.08.2017 z https://www.podatki.biz.
 • Puls Biznesu. (2017). Nie takie straszne kasy on-line. Pobrane 21.03.2019 z https://www.pb.pl.
 • Schneider, F. (2011). The shadow economy in Europe: using electronic payment systems to combat the shadow economy. Pobrane 12.11.2018 z http://feelingeurope.eu.
 • Schneider, F. (2014). The shadow economy and shadow labor force: a survey of recent developments. IZA Discussion Paper Series, 8278.
 • Schneider, F., i Enste, D.H. (2000). Shadow economies: size, causes, and consequences. Journal of Economic Literature, 38(1).
 • Topolewska, M. (2010). Polski system pomocy społecznej prowadzi do uzależnienia od zasiłków. Pobrane 12.07.2019 z http://forsal.pl.
 • Ustawa z 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 244).

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.