Catallaxy

Zakres tematyczny i cel

Catallaxy (e-ISSN 2544-090X) jest recenzowanym, elektronicznym czasopismem naukowym, publikowanym na zasadzie wolnego dostępu w częstotliwości półrocznej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje obszar nauk społecznych dotyczących dziedziny nauk ekonomicznych i mieszczących się w dyscyplinach ekonomia i finanse. Czasopismo publikuje artykuły o charakterze naukowym i przeglądowym, które wykorzystują różne podejścia badawcze (jakościowe i ilościowe). Preferowane są artykuły prezentujące wyniki własnych badań, które zestawiają ze sobą teorię ekonomiczną z danymi empirycznymi.

Catallaxy jest czasopismem naukowym poświęconym ekonomii heterodoksyjnej oraz progresywnym ideom społeczno-ekonomicznym. Ambicją Catallaxy jest aktywny udział w debacie na temat przyszłości ekonomii jako nauki społecznej o pluralistycznym charakterze i dążącej do podnoszenia jakości życia jednostek i poszczególnych grup społecznych bez szkody dla przyszłych pokoleń. Redakcja przyjmuje także teksty z pokrewnych dziedzin nauk społecznych, jeśli tylko mieszczą się w profilu czasopisma. Wobec powyższego jesteśmy zainteresowani przyjmowaniem opracowań, które:

 • prezentują nową perspektywę teoretyczną lub analityczną wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych współczesnego świata;
 • uwypuklają złożoność procesów gospodarczych oraz ich współzależność z czynnikami politycznymi, społecznymi, historycznymi, kulturowymi i innymi;
 • formułują rekomendacje dla polityk publicznych w oparciu o naukowe teorie i przesłanki;
 • demonstrują, że zjawiska gospodarcze dzieją się w czasie oraz w określonym kontekście społecznym;
 • odwołują się do kategorii struktur społecznych i relacji władzy, a także przyjmują perspektywę holistyczną w wyjaśnianiu zjawisk i procesów gospodarczych;
 • podejmują tematykę progresywnej polityki społeczno-gospodarczej łamiącej utarte schematy i odpowiadającej na żywotne problemy nowoczesności.

Szczegółowa tematyka z uwzględnieniem klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL):

 • nurty heterodoksyjne w ekonomii (B5):
 • ekonomia instytucjonalna i ewolucyjna (B52);
 • ekonomia społeczna (B55);
 • ekonomia feministyczna (B54);
 • ekonomia radykalna (B51);
 • ekonomia austriacka (B53);
 • ekonomia post-keynesowska (E12);
 • ekonomia polityczna (P16);
 • ekonomia ekologiczna (Q5);
 • ekonomia rozwoju (O);
 • ekonomia pracy (J);
 • antropologia i socjologia ekonomiczna (Z1);
 • historia myśli ekonomicznej i historia gospodarcza (B, N);
 • edukacja ekonomiczna (A2);
 • relacja ekonomii do innych dyscyplin i wartości społecznych (A12, A13);
 • dobrobyt i ubóstwo (I3).

podstawowe informacje

e-ISSN: 2544-090X

DOI: 10.24136

Wydawca: Instytut Badań Gospodarczych

Współpraca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Forum Myśli Instytucjonalnej

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki: 20 pkt

Kraj: Polska

Charakter czasopisma: elektroniczne czasopismo naukowe o otwartym dostępie

Częstotliwość: rocznik (2016 rok), półocznik (od 2017 roku)

Język: język angielski (British English) i język polski

Dostęp: periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC-BY 4.0)

serwisy indeksowe i cytatorskie

Członkostwo

    

numer aktualny

<br>Volume 7 Issue 1</br><br>June 2022</br>

Volume 7 Issue 1

June 2022

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Online first

<br>ONLINE</br><br>FIRST</br>

ONLINE

FIRST

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ