Catallaxy

Catallaxy

Volume 1 Issue 1 December 2016, ss. 5–16

Analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w wybranych regionach Polski

Autor:

Paulina Piórkowska 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 31.12.2016

doi:10.24136/cxy.v1i1.1

Cytowanie:

Piórkowska, P. (2016). Analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w wybranych regionach Polski. Catallaxy, 1(1): 5–16. doi:10.24136/cxy.v1i1.1.

Abstrakt

Motywacja: Analiza koncentracji działalności gospodarczej w wybranym regionie Polski, w odniesieniu do obszaru referencyjnego, jest przydatna w procesie decyzyjnym w zakresie wyboru miejsca lokalizacji danego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona także sprawdzenie perspektyw rozwojowych wybranych regionów.

Cel: Celem artykułu jest analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w Centralnym i Południowo-Zachodnim Regionie Polski. Na podstawie liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych obliczono wskaźnik lokalizacji ukazujący koncentrację przestrzenną przedsiębiorstw w tych obszarach.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwe było wskazanie sekcji według PKD, które były najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Wskazano także te sekcje, które zawierają się w najbardziej pożądanej klasie wskaźnika lokalizacji ze względu na jego wysoki poziom i korzystną dynamikę. Są one fundamentem rozwoju gospodarki regionalnej w Centralnym i Południowo-Zachodnim Regionie Polski.

Słowa kluczowe:

wskaźnik lokalizacji; sekcje PKD; analiza regionalna

  JEL:

C00; L00; O00; R00

Bibliografia

  • Cheba, K., Hołub-Iwan, J. i Świadek, A. (2014). Specjalizacje regionalne województwa lubuskiego. Pobrane 14.03.2017 z http://rpo2020.lubuskie.pl.
  • Dea Konsulting i PBiD „Re-Source”. (2008). Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski. Pobrane 03.05.2017 z http://wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.
  • Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.
  • GUS. (2017). Pobrane 03.05.2017 z http://stat.gov.pl.
  • Kamińska, A. (2011). Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
  • Kuciński, K. (2016). Wprowadzenie. W: K. Kuciński (red.), Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko. Warszawa: CeDeWu.
  • Mącik, R. (2011). Zróżnicowanie wewnętrznego rozwoju województwa lubelskiego w oparciu o dane rynku pracy. Pobrane 03.05.2017 z http://marketing.umcs.lublin.pl.
  • Misiński, W. (2001). Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość. W: J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  • Szymanowski, W. i Szczawiński, M. (2005). Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Warszawa: SGGW.