Catallaxy

Etapy procesy wydawniczego

 • Przygotowanie artykułu.
 • Zgłoszenie artykułu, listu przewodniego i deklaracji autorskiej dostępnych w materiałach do pobrania przez autora z wykorzystaniem formularza online.
 • Wstępna ocena formalna, merytoryczna i techniczna artykułu dokonywana przez redakcję.
 • Sporządzenie dwóch niezależnych recenzji zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości z wykorzystaniem formularza znajdującego się w materiałach do pobrania.
 • Sporządzenie odpowiedzi na recenzję przez autora z wykorzystaniem formularza znajdującego się w materiałach do pobrania.
 • Decyzja redakcji o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia poprawek.
 • Podpisanie umowy wydawniczej znajdującej się w materiałach do pobrania.
 • Publikacja artykułu w wersji elektronicznej na stronie czasopisma.

struktura artykułu i przygotowanie piśmiennictwa

 • Zgłaszane artykuły powinny mieć charakter naukowy, czyli powinny prezentować wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym.
 • Artykuł powinien przedstawiać obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografia).
 • Szczegółowe wytyczne i rekomendacje dotyczące struktury artykułu naukowego, układu i kolejności poszczególnych jego części, według których autorzy powinni przygotować zgłaszany artykuł znajdują się w szablonie z wymogami edytorskimi dostępnym w materiałach do pobrania.
 • Przypisy i bibliografia powinny być przygotowane w stylu APA. Szczegółowe informacje na temat sporządzania przypisów i cytowanej literatury znajdują się w szablonie z wymogami edytorskimi dostępnym w materiałach do pobrania.

Kryteria kwalifikacji artykułu do publikacji

 • Artykuł naukowy powinien być zgodny z profilem czasopisma określonym na stronie pisma.
 • Artykuł naukowy powinien spełniać standardy edytorskie wyszczególnione w szablonie z wymogami edytorskimi dostępnym w materiałach do pobrania.
 • Artykuł naukowy powinien spełniać standardy etyczne wymienione poniżej poprzez podpisanie deklaracji autorskiej znajdującej się w materiałach do pobrania.
 • Dwie pozytywne recenzje wykonane przez zewnętrznych recenzentów oznaczają akceptację artykułu, dwie negatywne oznaczają jego odrzucenie.
 • Odesłanie poprawionej wersji artykułu naukowego oraz podpisanej odpowiedzi na recenzję (sporządzonej w szablonie znajdującym się w materiałach do pobrania) w terminie podanym przez redakcję.

Standardy etyczne

 • Zgłaszane artykuły naukowe powinny mieć oryginalny charakter, nie mogą być wcześniej publikowane, ani być przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
 • Redakcja wprowadza zaporę ghostwriting i guest authorship poprzez ujawnianie afiliacji i wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu.
 • Zgodnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( www.nauka.gov.pl ):
  • Ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  • Guest authorship (honorary authorship) oznacza sytuację, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 • Redakcja wprowadza zaporę financial disclosure poprzez ujawnianie wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule lub w źródłach jego powstania.
 • W celu wypełnienia standardów etycznych, autorzy są zobowiązani do podpisania deklaracji autorskiej dostępnej w materiałach do pobrania oraz ujawnienia ich afiliacji, wkładu autorskiego i źródeł finansowania poprzez wypełnienie odpowiedniej pozycji w szablonie standardami redakcyjnymi dostępnymi w materiałach do pobrania (sekcja Informacje uzupełniające).
 • Autor zgłaszający artykuł jest odpowiedzialny za dostarczane informacje.
 • Wszelkie, wykryte przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce oraz przejawy nierzetelności naukowej takie jak ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniające autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).
 • Wszyscy autorzy muszą ujawnić konflikt interesów, który może wystąpić, gdy autor ma finansowe, handlowe, prawne lub zawodowe relacje z innymi organizacjami lub z osobami z nimi współpracującymi, które mogłyby wpłynąć na wyniki badania.