Loading...

Catallaxy

Etapy procesy wydawniczego

 • Przygotowanie artykułu.
 • Zgłoszenie artykułu, listu przewodniego i deklaracji autorskiej dostępnych w materiałach do pobrania przez autora z wykorzystaniem formularza online.
 • Wstępna ocena formalna, merytoryczna i techniczna artykułu dokonywana przez redakcję.
 • Sporządzenie dwóch niezależnych recenzji zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości z wykorzystaniem formularza znajdującego się w materiałach do pobrania.
 • Sporządzenie odpowiedzi na recenzję przez autora z wykorzystaniem formularza znajdującego się w materiałach do pobrania.
 • Decyzja redakcji o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia poprawek.
 • Podpisanie umowy wydawniczej znajdującej się w materiałach do pobrania.
 • Publikacja artykułu w wersji elektronicznej na stronie czasopisma.

struktura artykułu i przygotowanie piśmiennictwa

 • Zgłaszane artykuły powinny mieć charakter naukowy, czyli powinny prezentować wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym.
 • Artykuł powinien przedstawiać obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografia).
 • Szczegółowe wytyczne i rekomendacje dotyczące struktury artykułu naukowego, układu i kolejności poszczególnych jego części, według których autorzy powinni przygotować zgłaszany artykuł znajdują się w szablonie z wymogami edytorskimi dostępnym w materiałach do pobrania.
 • Przypisy i bibliografia powinny być przygotowane w stylu APA. Szczegółowe informacje na temat sporządzania przypisów i cytowanej literatury znajdują się w szablonie z wymogami edytorskimi dostępnym w materiałach do pobrania.

Kryteria kwalifikacji artykułu do publikacji

 • Pozytywna ocena formalna, merytoryczna i techniczna artykułu naukowego wystawiona przez redakcję (ocena zgodności tematyki artykułu z tematyką czasopisma, ocena naukowego charakteru artykułu, ocena wypełnienia standardów etycznych i edytorskich).
 • Uzyskanie dwóch recenzji z jednoznacznym wnioskiem wskazującym na bezwarunkowe dopuszczenie artykułu naukowego do publikacji lub jego opublikowaniu po wprowadzeniu poprawek przez autora.
 • Odesłanie poprawionej wersji artykułu naukowego oraz odpowiedzi na recenzję (sporządzonej w szablonie znajdującym się w materiałach do pobrania) w terminie podanym przez redakcję.
 • Uzyskanie pozytywnej decyzji redakcji o publikacji artykułu, podejmowanej na podstawie recenzji i poprawionej wersji artykułu.

Standardy etyczne

 • Zgłaszane artykuły naukowe powinny mieć oryginalny charakter, nie mogą być wcześniej publikowane, ani być przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
 • Redakcja wprowadza zaporę ghostwriting i guest authorship poprzez ujawnianie afiliacji i wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu.
  • Ghostwriting oznacza sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  • Guest authorship (honorary authorship) oznacza sytuację, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 • Redakcja wprowadza zaporę financial disclosure poprzez ujawnianie wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule lub w źródłach jego powstania.
 • Wszelkie, wykryte przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce oraz przejawy nierzetelności naukowej takie jak ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniające autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).
 • Wszyscy autorzy muszą ujawnić konflikt interesów zarówno finansowy, jak i w stosunkach do osób lub organizacji, który mógł wpłynąć na kształt pracy. Potencjalny konflikt interesów występuje m.in. w przypadku zatrudnienia, konsultacji, akcjonariatu, honorariów, świadczenia płatnych ekspertyz, aplikacji/rejestracji patentowych, grantów lub innych projektów związanych z finansowaniem.