Catallaxy

Open Access

 

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC-BY 4.0)

częstotliwość

W 2016 roku czasopismo ukazywało się w cyklu rocznym, od 2017 roku jako półrocznik.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania przyjęta w czasopiśmie zgodna jest z zasadami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i składa się z dwóch etapów:

Ocena formalna, merytoryczna i techniczna artykułu naukowego dokonywana przez redakcję.

 • Tematyka artykułu powinna być zgodna z tematyką czasopisma określoną na stronie czasopisma.
 • Artykuł powinien mieć charakter naukowy lub przeglądowy (przedstawiać obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografia), sporządzonej w stylu APA).
 • Artykuł może być napisany w języku polskim lub angielskim (akceptowany jest tylko British English) z wykorzystaniem szablonu dostosowanego do wybranego języka, dostępnego w materiałach do pobrania.
 • Artykuł powinien spełniać standardy etyczne, określone na stronie czasopisma.
 • Artykuł powinien spełniać standardy edytorskie, określone szczegółowo w szablonie dostępnym w materiałach do pobrania.
 • Artykuły uznane za niezgodne z profilem czasopisma lub o nieodpowiednim poziomie merytorycznym są na tym etapie odrzucane.

Ocena artykułu sporządzona przez dwóch, niezależnych, zewnętrznych recenzentów specjalizujących się w dziedzinie, której dotyczy tematyka zgłaszanego artykułu. Recenzenci nie są związani z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jednostką naukową afiliowaną przez autora.

 • Recenzja jest sporządzana z zachowaniem zasady podwójnej anonimowości (double-blind review process). Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane.
 • Formularz recenzji, który wypełnia recenzent jest opublikowany na stronie czasopisma w materiałach do pobrania.
 • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Kryteria kwalifikacji artykułu opublikowane są na stronie czasopisma.
 • Na podstawie uzyskanych ocen redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do autora w celu naniesienia poprawek.

OPŁATA

Za zgłoszenie oraz publikację artykułu autorzy nie ponoszą żadnych opłat.

prawa autorskie

Przyjęcie artykułu do druku wiąże się z przeniesieniem praw własności. Opis tej procedury znajduje się w umowie wydawniczej dostępnej na stronie internetowej czasopisma w materiałach do pobrania. Akceptacja zgody na przeniesienie praw autorskich zapewnia możliwie jak najszerszą dystrybucję informacji zawartych w artykule.

reprodukcja

Autorzy mogą dokonywać reprodukcji artykułów opublikowanych w czasopiśmie Catallaxy pod warunkiem niewprowadzania w nich żadnych zmian i modyfikacji oraz podania odwołania do oryginału.

Plagiat

Zgłaszając artykuł autor deklaruje, że ma on oryginalny charakter, nie był wcześniej publikowany i nie jest przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. Redakcja przeprowadza badanie antyplagiatowe każdego, zgłoszonego artykułu. W przypadku wykrycia plagiatu, artykuł jest wycofany z publikacji i zastąpiony notą identyfikującą nazwiska autorów i opisem plagiatu. O fakcie tym redakcja powiadamia autorów oraz instytucje jakie reprezentują.

Similarity Check

Zawartość czasopisma jest indeksowana w Similarity Check, inicjatywie Crossref zapobiegającej zjawisku plagiatu.

Wycofanie artykułu z publikacji

W celu zachowania integralności literatury, redakcja czasopisma Catallaxy publikuje  informacje o edytorsko istotnych zmianach, wprowadzanych w artykułach opublikowanych na łamach pisma. W przypadku wprowadzania zmian, oryginalny artykuł zostaje wycofany i zastąpiony poprawioną wersją artykułu opatrzoną odpowiednią informacją dotyczącą powodu wycofania artykułu. Od momentu powstania czasopisma w treściach publikowanych na jego łamach nie były wprowadzane żadne zmiany.

Zabezpieczenie cyfrowe

Cyfrowe kopie czasopisma są zabezpieczone przez Economic Publishing Platform.

standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom

Redakcja czasopisma Catallaxy przestrzega wysokich standardów dotyczących zasad etycznych i podejmuje wszelkie, możliwe działania zapobiegające nadużyciom i nierzetelności naukowej. Czasopismo Catallaxy przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redakcja czasopisma, autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w czasopiśmie Catallaxy.

Zadania i obowiązki redaktorów

 • Zespół redakcyjny czasopisma składa się z członków, którzy postrzegani są jako eksperci w określonej dziedzinie. Nazwiska i afiliacje członków zespołu redakcyjnego są publikowane na stronie czasopisma.
 • Aktualny kontakt do redakcji czasopisma publikowany jest na stronie czasopisma.
 • Redaktor naczelny odpowiedzialny jest za wybór artykułów publikowanych na łamach czasopisma. Selekcja dokonywana jest na podstawie zawartości merytorycznej artykułu bez odwoływania się do rasy, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego, narodowości lub wyznań politycznych autorów. Decyzja o publikacji artykułu przeprowadzana jest w oparciu o ważność tematyki, oryginalność i przejrzystość artykułu oraz jego zgodność z celem czasopisma.
 • Treść czasopisma poddawana jest procesowi podwójnej, anonimowej recenzji (double-blind review process) przed opublikowaniem. Proces ten polega na otrzymaniu opinii na temat każdego, zgłoszonego artykułu od recenzenta postrzeganego jako ekspert w danej dziedzinie. Proces ten jest wyjaśniony na stronie czasopisma.
 • Kryteria ewaluacji artykułu są obiektywne. Formularz recenzji dostępny jest w materiałach do pobrania.
 • Zespół redakcyjny nie ujawnia informacji na temat zgłaszanych artykułów osobom innym, niż autor wyznaczony do korespondencji, recenzenci, potencjalni recenzenci i przedstawiciele wydawnictwa. Redakcja zapewnia, że zgłaszane artykuły objęte są klauzulą poufności podczas procesu recenzowania.
 • Wydawca i zespół redakcyjny są odpowiedzialni za wykrywanie i zapobieganie publikacji artykułów, w których wykryte zostały przypadki nierzetelności naukowej.
 • W przypadku otrzymania informacji o przejawach nierzetelności naukowej, redakcja podejmuje odpowiednie kroki je eliminujące.
 • Czasopismo na stronie internetowej zamieszcza informacje dotyczące zasad wycofania artykułu z publikacji.
 • W razie potrzeby redakcja czasopisma publikuje korekty opatrzone odpowiednią adnotacją.
 • Redakcja zapewnia zabezpieczenie cyfrowe czasopisma poprzez zamieszczanie jego zawartości na Economic Publishing Platform.
 • Informacje dotyczące przeniesienia praw autorskich i licencji, na jakiej publikowane są artykuły dostępne są na stronie czasopisma.
 • Informacja o podmiocie wydającym czasopismo, jakim jest Instytut Badań Gospodarczych, została zamieszczona na stronie czasopisma.
 • Wydawca nie używa nazw organizacji, które mogłyby wprowadzić w błąd potencjalnych autorów i redaktorów ,co do charakteru właściciela czasopisma.
 • Zawartość strony internetowej czasopisma odzwierciedla dbałość redakcji o zapewnienie wysokich standardów etycznych i zawodowych.
 • Półroczna częstotliwość ukazywania się czasopisma została jasno określona na stronie czasopisma.
 • Nazwa czasopisma jest unikalna i nie wprowadza w błąd potencjalnych czytelników co do pochodzenia czasopisma i powiązań z innymi seriami wydawniczymi.

Zadania i obowiązki autorów

 • Za zgłoszenie oraz publikację artykułu autorzy nie ponoszą żadnych opłat.
 • Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (4.0). Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do treści czasopisma.
 • Zgłaszane artykuły powinny być w całości oryginalne. W przypadku wykorzystania prac/słów innych autorów, należy zastosować odpowiednie cytowanie. Plagiat jest przejawem nierzetelności naukowej i jest nieakceptowalny.
 • Autorzy są zobligowani do podawania następujących informacji: źródeł finansowania artykułu, nazwisk osób lub nazw instytucji,które miały wpływ na powstanie artykułu oraz ujawnienia faktu czy artykuł był prezentowany w innej formie, np. abstraktu/posteru na konferencji.
 • Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący wpływ na: powstanie koncepcji i planu artykułu, zebranie danych, analizę i interpretację danych, przygotowanie projektu artykułu oraz krytyczną rewizję pod kątem zawartości intelektualnej.
 • Autorzy powinni ujawniać wszelkie, finansowe lub niematerialne konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki lub interpretację artykułu.
 • Autorzy powinni zgłosić do redakcji każdy znaczący błąd wykryty w opublikowanym artykule i współpracować przy wycofaniu lub korekcie artykułu.  Jeśli redakcja lub wydawca czasopisma uzyska informację od osób trzecich o znaczącym błędzie występującym w opublikowanym artykule,obowiązkiem autora jest natychmiastowe wycofanie, korekta artykułu lub dostarczenie dowodów potwierdzających poprawność zgłoszonego artykułu.

Zadania i obowiązki recenzentów

 • Recenzenci powinni zgłosić do redakcji fakt, że odczuwają brak odpowiednich kwalifikacji, który uniemożliwia sprawne wykonanie recenzji.
 • Artykuły poddawane recenzji są poufne, nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami za wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.  Informacje ujawnianie w materiale przesłanym do recenzji nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych recenzenta bez zgody autora.
 • Recenzje powinny być wykonywane obiektywnie. recenzenci powinni jasno wyrazić swoje zdanie używając konstruktywnych argumentów.
 • Recenzenci powinni wskazać na istotne publikacje, które nie zostały zacytowane przez autora.
 • Recenzenci powinni poinformować redakcję o istotnym podobieństwie występującym między recenzowanym artykułem a opublikowanymi pracami, które są im znane.
 • Recenzenci nie powinni podejmować się recenzji artykułów, w przypadku których występuje konflikt interesów wynikający z konkurencyjnych, kooperacyjnych, zawodowych i innych relacji.

Oświadczenie wydawcy

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.

Ochrona danych osobowych (rodo)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (OJ L 119, 4.5.2016) redakcja czasopisma informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest redakcja czasopisma Catallaxy, siedziba: Instytut Badań Gospodarczych, ul. Ks. Roberta Bilitewskiego, nr 5, lok. 19, 10-693 Olsztyn, Polska;
 • inspektorem ochrony danych jest redakcja czasopisma Catallaxy (e-mail);
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją artykułu Pani/Pana autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze autora/recenzenta, udostępnienia innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, udostępnienia serwisom indeksowym i cytatorskim zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma Catallaxy jako pierwotne źródło tych danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. RODO;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą czytelnicy czasopisma Catallaxy, użytkownicy platformy Economic Publishing Platform, inne podmioty związane z procesem wydawniczym, użytkownicy serwisów indeksowych i cytatorskich zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma Catallaxy jako pierwotne źródło tych danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania redakcji czasopisma Catallaxy oraz następnych pięć lat;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem opublikowania publikacji będącej Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji recenzji przez redakcję czasopisma Catallaxy.