Catallaxy

Catallaxy

Volume 1 Issue 1 December 2016, ss. 17–29

Niemiecka polityka socjalna a kryzys migracyjny

Autor:

Maciej Zygadlewicz 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 31.12.2016

doi:10.24136/cxy.v1i1.2

Cytowanie:

Zygadlewicz, M. (2016). Niemiecka polityka socjalna a kryzys migracyjny. Catallaxy, 1(1): 17–29. doi:10.24136/cxy.v1i1.2.

Abstrakt

Motywacja: Europejski kryzys migracyjny jest obecnie jednym z głównych problemów społeczno-politycznych Europy. Wojny domowe, które rozpoczęły się w Syrii i Libii w 2011 roku, spowodowały napływ imigrantów do Europy. Sytuacja ta nasiliła się szczególnie w 2015 roku, zmuszając rządy państw europejskich do stworzenia warunków bytowych dla przybywających uchodźców. Docelowo bardzo duża część imigrantów dotarła aż do Republiki Federalnej Niemiec. Chęć ukazania jednej z przyczyn obrania akurat takiego kierunku migracji była głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu.

Cel: Celem artykułu jest analiza związków między niemiecką polityką socjalną a powstaniem kryzysu migracyjnego w tym państwie. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą oceny mierników ilościowych. Analizie zostały poddane dane Eurostat oraz Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec dotyczące wniosków o azyl oraz przepływów migracyjnych, jak również ustawy Deutscher Bundestagu dotyczące świadczeń socjalnych dla uchodźców.

Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała zależności między polityką socjalną prowadzoną przez rząd niemiecki a napływem imigrantów do tego państwa. Wysokie świadczenia socjalne dla uchodźców stanowiły jeden z głównych czynników przyciągających migrantów.

Słowa kluczowe:

kryzys migracyjny; polityka socjalna; Niemcy

  JEL:

J00; E00; F00

Bibliografia

 • Amnesty International. (2016). Raport roczny Amnesty International 2015/2016. Pobrane 06.03.2017 z https://amnesty.org.pl.
 • Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022).
 • Bannas, G. (2015). Merkel: „Wir schaffen das”. Pobrane 12.05.2017 z http://www.faz.net.
 • Dojczland.info (2017). Pobrane 12.03.2017 z https://dojczland.info.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.Urz. UE L 180 z 29.6.2013).
 • Encyklopedia PWN. (2017). Pobrane 04.03.2017 z http://encyklopedia.pwn.pl.
 • Europejski pakt o imigracji i azylu z dnia 24 września 2008 roku (nieopublikowany w Dz.Urz.).
 • Eurostat. (2017). Pobrane 11.03.2017 z http://ec.europa.eu.
 • Gmaj, K. (2012). Wprowadzenie w zagadnienia migracji i integracji. W: A. Chmielecka (red.), Od migracji do integracji. Vademecum. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Hildebrandt, T. i Ulrich, B. (2015). Im Auge des Orkans. Pobrane 10.03.2017 z http://www.welt.de.
 • IOM. (2017). Key Migration terms. Pobrane 09.03.2017 z http://www.iom.int.
 • Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku (Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515).
 • Koszel, B. (2016). Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016). Rocznik Integracji Europejskiej, 10.
 • Mazur, S.K. (2015). Kryzys na granicach Europy i jego wpływ na strukturę Unii Europejskiej w latach 2011–2015. W: S.K. Mazur (red.), Unia Europejska a migracje: szanse i wyzwania. Rzeszów: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.
 • Nikitorowicz, J. (2010). Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Potyrała, A. (2015). W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015. Przegląd Politologiczny, 4. doi:10.14746/pp.2015.20.4.3.
 • Sasnal, P. (red.). (2015). Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej — implikacje dla Polski. Warszawa: PISM.
 • Skandynawia Info. (2017). Pobrane 15.05.2017 z http://skandynawiainfo.pl.
 • Skóra, M. (2015). Republika Federalna Niemiec a kwestia imigrancka. Biuletyn Niemiecki, 59. Pobrane 10.03.2017 z http://fwpn.org.pl.
 • Statistisches Bundesamt Deutschland. (2017). Pobrane 14.03.2017 z https://www.destatis.de.
 • Strachota, K. (2015). Bliski wschód w cieniu Państwa Islamskiego. Warszawa: OSW.
 • Szubart, K. (2015). RFN wobec kryzysu migracyjnego. Biuletyn Opinie FAE, 14. Pobrane 12.03.2017 z http://fae.pl.
 • TV2. (2015). Pobrane 16.05.2017 z http://nyheder.tv2.dk.
 • Wilk, W. (2016). Wojna w Syrii i kryzys humanitarny. Warszawa: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
 • World Bank. (2017). Pobrane 11.03.2017 http://data.worldbank.org.
 • wSensie.pl. (2016). Pobrane 16.05.2017 z http://www.wsensie.pl.
 • Zeit. (2016). Knapp zwei Millionen Zuwanderer in 2015. Pobrane 13.03.2017 z http://www.zeit.de.