Catallaxy

Catallaxy

Volume 2 Issue 1 June 2017, ss. 13–25

Europejska Unia Rynków Kapitałowych a zróżnicowanie systemów finansowych państw członkowskich

Autor:

Paweł Pisany 

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Autor:

Wojciech Dejneka 

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2017

doi: 10.24136/cxy.v2i1.2.

Cytowanie:

Pisany, P., i Dejneka, W. (2017). Europejska Unia Rynków Kapitałowych a zróżnicowanie systemów finansowych państw członkowskich. Catallaxy, 2(1): 13–25. doi:10.24136/cxy.v2i1.2.

Abstrakt

Motywacja: Europejska Unia Rynków Kapitałowych (European Capital Markets Union — CMU) jest ważnym i szeroko zakrojonym projektem mającym na celu poprawę konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej (UE). Najważniejszymi celami planowanych reform są: poprawa dostępu europejskich przedsiębiorstw do długoterminowego finansowania, głównie w przypadku start-upów oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), a także zwiększenie różnorodności dostępnych dla firm metod finansowania poprzez rozwój rynków instrumentów właścicielskich (akcji), a także korporacyjnych instrumentów dłużnych.

Cel: Głównym celem artykułu jest przedstawienie CMU na tle literatury odwołującej się do mechanizmów zmian strukturalnych w systemach finansowych oraz w kontekście obecnego kształtu europejskiego sektora finansowego. W rezultacie zostanie dokonana ocena CMU oraz zostaną wyszczególnione najważniejsze ograniczenia, z jakimi może spotkać się unijne prawodawstwo, podczas prac nad CMU.

Wyniki: Zasięg planowanych reform stanowi zasadnicze wyzwanie ze względów prawnych (różny stopień harmonizacji różnych gałęzi prawa w UE), politycznych (konieczność głębszej integracji UE), a także z powodu zróżnicowania systemów finansowych w państwach UE. Jednocześnie jednak, w świetle badań, m.in. B. Amable (2003) nad komplementarnością instytucjonalną, zakres skutecznych reform systemu finansowego musi być rozległy i obejmować zarówno stronę popytową, jak i podażową. Selektywne sięganie do doświadczeń państw anglosaskich w tym zakresie wydaje się uzasadnione, tym bardziej, że analizy ilościowe wskazują na dużą przestrzeń dla rozwoju rynków finansowych w UE.

Słowa kluczowe:

rynek kapitałowy; regulacje; Unia Europejska

  JEL:

G15; G18

Bibliografia

 • Allard, J., i Blavy, R. (2011). Market phoenixes and banking ducks. Are recoveries faster in market-based financial systems? IMF Working Paper, 11(213). doi:10.5089/9781463902292.001.
 • Allen, F., i Gale, D. (2001). Comparing financial systems. Cambridge: MIT Press.
 • Amable, B. (2003). The diversity of modern capitalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Beck, T., i Levine, R. (2002). Industry growth and capital allocation: does having a market- or bank-based system matter? Journal of Financial Economics, 64(2). doi:10.1016/S0304-405X(02)00074-0.
 • Bhattacharyay, B.N. (2011). Bond market development in Asia: an empirical analysis of major determinants. ADBI Working Paper, 300. doi:10.2139/ssrn.1898047.
 • EBC. (2017). Pobrane 06.05.2017 z https://www.ecb.europa.eu.
 • EC. (2015a). Commission staff working document. Economic analysis accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action plan on building a Capital Markets Union (SWD(2015) 183 final).
 • EC. (2015b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action plan on building a Capital Markets Union (COM(2015) 468 final).
 • EC. (2015c). Green Paper: Building a Capital Markets Union (COM (2015) 63 final).
 • EC. (2015d). Updated version of first memo published on 15/04/2014 — Banking Union: restoring financial stability in the Eurozone. Pobrane 06.05.2017 z http://europa.eu.
 • EC. (2017). Remarks on the progress of the Capital Markets Union. Pobrane 04.05.2017 z http://europa.eu.
 • FED. (2017). Pobrane 06.05.2017 z https://www.federalreserve.gov.
 • Greenspan, A. (1999). Do efficient financial markets mitigate financial crises? Speech at Financial Market Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta. Pobrane 06.05.2017 z https://www.federalreserve.gov.
 • Grjebine, T., Szczerbowicz, U., i Tripier, F. (2014). Corporate debt structure and economic recoveries. CEPII Working Paper, 19.
 • Hack, M., i Close, C. (2013). East Asian corporate bond markets. Bulletin of Reserve Bank of Australia, 3.
 • Hall, P.A., i Soskice, D. (2001). An introduction to varieties of capitalism. W: P.A. Hall, i D. Soskice (red.), Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press.
 • Invest Europe. (2017). Pobrane 08.05.2017 z https://www.investeurope.eu.
 • Langfield, S., i Pagano, M. (2016). Bank bias in Europe: effects on systemic risk and growth. Economic Policy, 31(85). doi:10.1093/epolic/eiv019.
 • Lannoo, K., Pollack, A., i Staehr, O. (2015). Keep capital markets union simple. ECMI Commentary, 38.
 • Levine, R.E. (2001), Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? Journal of Financial Intermediation, 11(4). doi:10.1006/jfin.2002.0341.
 • Mączyńska, E. (2015). Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 854(73).
 • Noyer, C. (2012). It was vital to break the adverse feedback loop between bank and sovereign risk. Les Echoes, 17.10.2012.
 • OECD. (2017). Pobrane 08.05.2017 z http://www.oecd.org.
 • Pichelmann, K. (2015). When ‘Secular Stagnation’ meets Piketty’s capitalism in the 21st century. Growth and inequality trends in Europe reconsidered. European Economy — Economic Papers, 551.
 • Pisany, P. (2016a). Comparative models of capitalism in the areas of financial system and corporate governance — the diversity of capitalism approach perspective. International Journal of Management and Economics, 52.
 • Pisany, P. (2016b). Jednolity Mechanizm Nadzorczy jako odpowiedź na kryzys bankowy — analiza ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski. W: I. Pietryka (red.), Problemy Gospodarki Światowej. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych.
 • Scholtens, B. (1997). Bank- and market-oriented financial Systems: fact or fiction, BNL Quarterly Review, 50(202).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016).
 • Waliszewski, K. (2015). Unia Bankowa i Unia Rynków Kapitałowych — analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym. Nauki o Finansach. Financial Sciences, 2(23). doi:10.15611/nof.2015.2.07.
 • Williamson, O.E. (2000). The New Institutional Economics: taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3). doi:10.1257/jel.38.3.595.
 • World Bank. (2017). Pobrane 08.05.2017 z http://www.worldbank.org.
 • WSBI, i ESBG. (2015). Financial systems in Europe in the US: structural differences where banks remain the main source of finance for companies. Pobrane 09.05.2017 z https://www.wsbi-esbg.org.