Catallaxy

Catallaxy

Volume 2 Issue 2 December 2017, ss. 83–104

Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a pozycja konkurencyjna Grupy Orange

Autor:

Maciej Zygadlewicz 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 31.12.2017

doi: 10.24136/cxy.v2i2.3.

Cytowanie:

Zygadlewicz, M. (2017). Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a pozycja konkurencyjna Grupy Orange. Catallaxy, 2(2): 83–104. doi:10.24136/cxy.v2i2.3.

Abstrakt

Motywacja: Branża telekomunikacyjna w Polsce przez wiele lat była ustawowo zmonopolizowana przez jednego, państwowego operatora, jakim była Telekomunikacja Polska SA (dalej TP SA). W 1998 roku rozpoczął się jednak długi proces prywatyzacji spółki, któremu towarzyszyła liberalizacja branży telekomunikacyjnej. Usługi stawały się coraz tańsze dla konsumentów, zaczęto stosować oferty konwergentne, jak również nastąpił szybki rozwój nowych technologii telekomunikacyjnych. Rozpoczęcie działalności przez nowych operatorów znacznie osłabiło pozycję konkurencyjną byłego monopolisty branży telekomunikacyjnej. W literaturze przedmiotu brakuje interpretacji głębokich przemian dokonujących się w branży telekomunikacyjnej. Ocena tych przekształceń w aspekcie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Orange Polska (dalej Grupa Orange) jest głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu.

Cel: Celem niniejszego artykułu jest wykazanie zależności między prywatyzacją TP SA a pozycją konkurencyjną Grupy Orange. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą oceny danych statystycznych. Analizie zostały poddane raporty Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała zależności między zakończonym procesem prywatyzacji TP SA a pozycją konkurencyjną Grupy Orange. W wyniku tych przemian Grupa Orange straciła część udziałów na poszczególnych rynkach telekomunikacyjnych w Polsce.

Słowa kluczowe:

prywatyzacja TP SA; liberalizacja branży telekomunikacyjnej; pozycja konkurencyjna; Grupa Kapitałowa Orange Polska

  JEL:

D00; G00; B52

Bibliografia

 • Babis, H., i Czaplewski, R. (2011). Usługi telekomunikacyjne. W: H. Babis, i K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Begg, D., Fischer, S., i Dornbusch, R. (2007). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 • Budziewicz-Guźlecka, A. (2011). Przekształcenia polskiego rynku usług telekomunikacyjnych. W: H. Babis, i K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Business Dictionary. (2017). Pobrane 24.03.2017 z http://www.businessdictionary.com.
 • Dyrektywa 96/19/WE z dnia 13 marca 1996 r. o konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (Dz.U. L 74 z 22.3.1996).
 • Dyrektywa 97/33/WE z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji (Dz.U. L 199 z 26.7.1997).
 • Kaczmarczyk, P. (2015). Analiza rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce w latach 2002–2013. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 1(21).
 • Raczyński, M. (2006). Reforma sektora telekomunikacyjnego. W: D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Szczecin: Printgroup.
 • Rzepka, P. (1999). Tworzenie rynku telekomunikacyjnego — deregulacja monopolisty szansą czy zagrożeniem dla rozwoju sektora? W: K. Olechowska (red.), Deregulacja monopoli naturalnych na przykładzie rynku telekomunikacyjnego. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 • Telepolis. (2012–2017). Raport o przenośności numerów za lata 2011–2016. Pobrane 19.01.2018 z http://telepolis.pl.
 • UKE. (2011a–2017a). Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce za lata 2010–2016. Pobrane 22.03.2017 z https://www.uke.gov.pl.
 • UKE. (2015b). Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 roku. Badanie klientów indywidualnych w wieku 50+. Pobrane 23.03.2017 z https://www.uke.gov.pl.
 • Ura, E. (2001). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852).
 • Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716).
 • Zygadlewicz, M. (2017). Prywatyzacja na rynku telekomunikacyjnym w Polsce a sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Orange Polska. Nieopublikowana praca licencjacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.