Catallaxy

Catallaxy

Volume 3 Issue 1 June 2018, ss. 5–15

Konkurencyjność instytucjonalna państw OECD

Autor:

Elżbieta Jakubów 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2018

doi: 10.24136/cxy.2018.003

Cytowanie:

Jakubów, E. (2018). Konkurencyjność instytucjonalna państw OECD. Catallaxy, 3(1): 5–15. doi:10.24136/cxy.2018.003.

Abstrakt

Motywacja: W artykule podjęto próbę sprawdzenia, czy oprócz zmiennych o charakterze czysto ekonomicznym, znaczenie dla wzrostu gospodarczego i nierówności dochodowych w państwach OECD mają również czynniki instytucjonalne.

Cel: Celem artykułu jest empiryczna analiza wpływu instytucji powiązanych z sektorem publicznym: korupcji, ochrony praw wła-sności, restrykcyjności polityki ekologicznej i niezależności sądownictwa na sukces socjoekonomiczny społeczeństw państw OECD.

Materiały i metody: W analizie empirycznej wykorzystano dane panelowe dla jednorodnej grupy dziewiętnastu państw OECD o wysokim dochodzie w latach 2005–2012. Sukces socjoekonomiczny zoperacjonalizowano przy pomocy dwóch zmiennych: wzrostu gospodarczego oraz nierówności dochodowych. Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, oparty na modelu Solowa rozszerzonym o instytucje i kapitał ludzki, oszacowano ważoną metodą najmniejszych kwadratów, zaś w przypadku nierówności dochodowych zastosowano model efektów stałych uwzględniający, podobnie jak model wzrostu, zarówno zmienne instytucjonalne, jak i kontrolne.

Wyniki: Na podstawie wyników estymacji modeli ekonometrycznych wykazano istotny statystycznie wpływ restrykcyjności poli-tyki ekologicznej na wzrost gospodarczy oraz ochrony praw własności na nierówności dochodowe. W obu modelach nieistotna statystycznie okazała się korupcja, zaś w modelu wzrostu — niezależność sądownictwa i ochrona praw własności.

Słowa kluczowe:

konkurencyjność instytucjonalna; nowa ekonomia instytucjonalna; sektor publiczny; wzrost gospodarczy; indeks Giniego

  JEL:

B52; E02; O17; O43

Bibliografia

 • Aiginger, K. (2006). Competitiveness: from a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive exter-nalities. Journal of Industry, Competition and Trade, 6(2). doi:10.1007/s10842-006-9475-6.
 • Akcay, S. (2006). Corruption and human development. Cato Journal, 26(1).
 • Albrizio, S., Koźluk, T., i Zipperer, V. (2014). Empirical evidence on the effects of environmental policy stringency on productivity growth. OECD Economics Department Working Papers, 1179 doi:10.1787/5jxrjnb36b40-en.
 • Alonso-Terme, R., Davoodi, H., Gupta, S. (1998). Does corruption affect income inequality and poverty? IMF Working Papers, 98(76). doi:10.5089/9781451849844.001.
 • Attila, G. (2008). Corruption, taxation and economic growth: theory and evidence. CERDI Working Paper, E2008.29. doi:10.2139/ssrn.2260995.
 • Besley, T., i Ghatak, M. (2010). Property rights and economic development. W: D. Rodrik, i M. Rosenzweig (red.), Handbook of development economics. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-444-52944-2.00006-9.
 • Carus, A.W., i Ogilvie, S. (2014). Institutions and economic growth in historical perspective. W: P. Aghion, i S.N. Durlauf (red.), Handbook of economic growth. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/b978-0-444-53538-2.00008-3.
 • Chene, M. (2014). The impact of corruption on growth and inequality. Pobrane 01.05.2016 z http://www.transparency.org.
 • Congress of the United States. (1985). Environmental Regulation and Economic Efficiency. Pobrane 07.05.2016 z https://www.cbo.gov.
 • Davoodi, H., i Tanzi, V. (1997). Corruption, public investment and growth. W: T. Ihori, i H. Shibata (red.), The welfare state, public investment, and growth. Tokyo: Springer. doi:10.1007/978-4-431-67939-4_4.
 • Durnev, A., Errunza, V., i Molchanov, A. (2009). Property rights protection, corporate transparency, and growth. Journal of International Business Studies, 40(9). doi:10.1057/jibs.2009.58.
 • Eurostat. (2018). Pobrane 13.05.2016 z http://ec.europa.eu/eurostat.
 • Feld, L., Gutmann, J., i Voigt, S. (2015). Economic growth and judicial independence, a dozen years on: cross-country evidence using an updated set of indicators. European Journal of Political Economy, 38. doi:10.1016/j.ejpoleco.2015.01.004.
 • Groningen Growth and Development Centre. (2018). Penn World Table. Pobrane 12.04.2018 z https://www.rug.nl. doi:10.15141/S5J01T.
 • Hayo, B., i Voigt, S. (2008). The relevance of judicial procedure for economic growth. CESifo Economic Studies, 60(3). doi:10.1093/cesifo/ifs044.
 • Hinrikus, M., Ivanov, A., i Reiljan, J. (2000). Key issues in defining and analysing the competitiveness of a country. Tartu: Tartu University Press.
 • Horii, R., i Iwaisako, T. (2006). Economic growth with imperfect protection of intellectual property rights. Journal of Economics, 90(1). doi:10.1007/s00712-006-0222-6.
 • Horowitz, A., i Lai, C. (1996). Patent length and the rate of innovation. International Economic Review, 37(4). doi:10.2307/2527311.
 • Ifo Institute. (2016). Database for institutional comparisons in Europe. Pobrane 16.05.2016 z http://www.cesifo-group.de.
 • Kiedaisch, C. (2016). Growth and welfare effects of intellectual property rights when consumers differ in income. University of Zurich Department of Economics Working Paper, 221. doi:10.2139/ssrn.2753615.
 • Kim, Y., Lee, K., i Park, W. (2012). Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development. Research Policy, 41(2). doi:10.1016/j.respol.2011.09.003.
 • Klerman, D. (2006). Legal infrastructure, judicial independence, and economic development. USC Center in Law, Economics and Organization Research Paper, C06-1. doi:10.2139/ssrn.877490.
 • Mauro, P. (1995). Corruption and growth. Quarterly Journal of Economics, 110(3). doi:10.2307/2946696.
 • Meon, P., i Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? Public Choice, 122(1–2). doi:10.1007/s11127-005-3988-0.
 • Nawaz, F. (2010). Exploring the relationships between corruption and tax revenue. Pobrane: 01.05.2016 z http://www.u4.no.
 • North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511808678.
 • North, D.C. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1). doi:10.1257/jep.5.1.97.
 • North, D.C. (1993). The new institutional economics and development. Pobrane 25.03.2016 z https://econpapers.repec.org.
 • North, D.C. (2003). The role of institutions in economic development. ECE Discussion Papers Series, 2003.2.
 • OECD. (2018). Pobrane 16.05.2016 z http://stats.oecd.org.
 • Pedersen, O.K. (2010). Institutional competitiveness: how nations came to compete. W: G. Morgan, J.L. Camp-bell, C. Crouch, O.K. Pedersen, i R. Whitley (red.), The Oxford handbook of comparative institutional analysis. New York: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199233762.003.0023.
 • Political Risk Services. (2014). International country risk guide. Pobrane 14.07.2018 z http://www.prsgroup.com.
 • Rutherford, M. (2001). Institutional economics: then and now. Journal of Economic Perspectives, 5(13). doi:10.1257/jep.15.3.173.
 • Sequeira, T.N., Santos, M., i Ferreira-Lopes, A. (2017). Income inequality, TFP, and human capital. Economic Record, 93(300). doi:10.1111/1475-4932.12316.
 • Vijayaraghavan, M., i Ward, W. (2001). Institutions and economic growth: empirical evidence for a cross-national analysis. Center for International Trade Working Paper, 001302.
 • Weresa, M.A. (2014). Innovation, human capital and trade competitiveness. How are they connected and why do they matter? Comparing countries in Europe, North America and Asia. Washington: Springer. doi:10.1007/978-3-319-02072-3.
 • World Bank. (2018). Pobrane 12.04.2018 z http://databank.worldbank.org.
 • World Economic Forum. (2016). The global competitiveness report 2015-2016. Pobrane 16.05.2016 z http://reports.weforum.org.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.

Uwagi: wyniki badania były zaprezentowane na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Problemy gospodarki światowej (Toruń, 20.04.2018).