Catallaxy

Catallaxy

Volume 3 Issue 1 June 2018, ss. 17–25

Analiza determinantów rozmiaru grup społecznych jednostek

Autor:

Marek Kapera 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2018

doi: 10.24136/cxy.2018.006

Cytowanie:

Kapera, M. (2018). Analiza determinantów rozmiaru grup społecznych jednostek. Catallaxy, 3(1): 17–25. doi:10.24136/cxy.2018.006.

Abstrakt

Motywacja: Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że stosunki gospodarcze wpływają na sposób kształtowania się relacji społecznych, m.in. poprzez występowanie zjawiska strategicznego dobierania znajomych, aby uzyskać przewagę na rynku pracy, co pro-wadzi do erozji relacji międzyludzkich.

Cel: Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna teorii tłumaczących liczebność znajomych, których posiadają jednostki. Ma to służyć sprawdzeniu czy faktycznie czynniki ekonomiczne można uznać za istotne w kształtowaniu się rozmiarów sieci społecznych oraz czy można obwiniać system gospodarczy za postępującą atomizację społeczeństwa.

Materiały i metody: W artykule użyto metody ekonometryczne dla zmiennych licznikowych, stosowane na mikrodanych. W szczególności zastosowano regresję ujemną dwumianową z logarytmiczną funkcją łączącą.

Wyniki: Wykazano brak istotnego wpływu czynników ekonomiczno-społecznych na kształtowanie się rozmiaru grup społecznych. Wyniki wskazują z kolei na istotny wpływ czynników ewolucyjnych i zwykłej częstotliwości wchodzenia w interakcje z ludźmi.

Słowa kluczowe:

sieci społeczne; mikroekonometria; psychologia ewolucyjna

  JEL:

C01; D62; C35

Bibliografia

  • Arnaboldi, V., Passarella, A., Conti, M., & Dunbar, R. (2015). Online social networks: human cognitive constraints in Facebook and Twitter personal graphs. Amsterdam: Elsevier.
  • Dunbar, R. (2004). The human story: a new history of mankind’s evolution. London: Faber and Faber.
  • General Social Survey. (2018). Pobrane 29.05.2018 z http://gss.norc.org.
  • Marmaros, D. i Sacerdote, B. (2006), How do friendships form? The Quarterly Journal of Economics, 121(1).
  • Oishi, S., i Kesebir, S. (2012). Optimal social-networking strategy is a function of socioeconomic conditions. Psychological Science, 23(12). doi:10.1177/0956797612446708.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.

Uwagi: wyniki badania były zaprezentowane na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Problemy gospodarki światowej (Toruń, 20.04.2018).