Catallaxy

Catallaxy

Volume 3 Issue 1 June 2018, ss. 41–53

Wpływ brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii

Autor:

Robert Prus 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2018

doi: 10.24136/cxy.2018.007

Cytowanie:

Prus, R. (2018). Wpływ brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Catallaxy, 3(1): 41–53. doi:10.24136/cxy.2018.007.

Abstrakt

Motywacja: W referendum przeprowadzonym 23 czerwca 2016 roku, Brytyjczycy zadecydowali o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE). Dotychczas, tylko dwa państwa odłączyły się od struktur unijnych, tj. Grenlandia oraz Algieria. Analiza brexitu pozwoli na wyjaśnienie procedur i konsekwencji związanych z wystąpieniem danego państwa ze struktur unijnych. Ponadto, opuszczenie ugrupowania przez wysoko rozwinięte państwo o silnej pozycji na arenie międzynarodowej, może spowodować wyraźne skutki nie tylko polityczne, ale również ekonomiczne dla całej Europy.

Cel: Celem artykułu jest wykazanie potencjalnego wpływu brexitu na poszczególne zmienne makroekonomiczne odzwierciedlające stan brytyjskiej gospodarki. Analizie poddano: stopę wzrostu gospodarczego mierzoną PKB, stopę inflacji mierzoną wskaźnikiem CPI (Consumer Price Index), kurs walutowy GBP/PLN, procesy migracyjne, finanse publiczne, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) oraz handel zagraniczny Zjednoczonego Królestwa.

Materiały i metody: W artykule wykorzystano różne źródła i metody badawcze. Część teoretyczną oparto na artykułach naukowych oraz źródłach internetowych. Materiał empiryczny stanowią dane publikowane przez ONS, OECD oraz Oficjalny Portal Unii Europejskiej. Do zastosowanych metod badawczych można zaliczyć analizę opisową oraz analizę wybranych wskaźników makroekonomicznych.

Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że brexit niewątpliwie będzie miał wpływ na stan gospodarki Wielkiej Brytanii, a skala spowolnienia zależy od wyboru przez rząd brytyjski modelu, określającego stopień powiązań z rynkiem unijnym. Do skutków brexitu można zaliczyć wolniejsze tempo wzrostu PKB, wzrost stopy inflacji, deprecjację GBP, zmniejszenie napływu imigrantów oraz odpływ BIZ na rzecz innych państw.

Słowa kluczowe:

brexit; Wielka Brytania; referendum

  JEL:

F00; E00; H00

Bibliografia

 • Bankier. (2018). Pobrane 26.03.2018 z https://www.bankier.pl.
 • Bombińska, E. (2017). Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii. Horyzonty Polityki, 8(22). doi:10.17399/HP.2017.082209.
 • Czech, K., i Wielechowski, M. (2017). Brexit a sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1). doi:10.22630/prs.2017.17.1.2.
 • EY. (2018). Pobrane 27.03.2018 z http://www.ey.com.
 • Konopczak, K. (2016). Brexit: tło ekonomiczne i społeczne. Unia Europejska.pl, 4(239).
 • Kundera, J. (2017). Brexit. Ekonomia XXI wieku, 2(14). doi:10.15611/e21.2017.2.04.
 • Makuch, M. (2017). Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle brexitu. Skutki dla Polski. Studia i Praca WNEiZ US, 49(2). doi:10.18276/sip.2017.49/2-11.
 • Michalik, A. (2017). Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski. Horyzonty Polityki, 8(22).
 • Musiał-Karg, M. (2016). Operacje brexit. Brytyjskie referenda z 1975 i 2016 roku. Acta Politica Polonica, 3(37). doi:10.18276/ap.2016.37-01.
 • NBP. (2018). Pobrane 26.03.2018 z http://www.nbp.pl.
 • OECD. (2018). Pobrane 25.03.2018 z http://www.oecd.org.
 • Oficjalny Portal Unii Europejskiej. (2018). Pobrane 26.03.2018 z http://europa.eu.
 • ONS. (2018). Pobrane 27.03.2018 z https://www.ons.gov.uk.
 • Pera, B. (2017). Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Horyzonty Polityki, 8(22).
 • Polska Times. (2018). Pobrane 25.03.2018 z http://www.polskatimes.pl.
 • The Times. (2018). Pobrane 27.03.2018 z https://www.thetimes.co.uk.
 • Trading Economics. (2018). Pobrane 27.03.2018 z https://tradingeconomics.com.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (OJ C 326, 26.10.2012).
 • Traktat o Unii Europejskiej (OJ C 326, 26.10.2012).
 • WTO. (2018). Pobrane 25.03.2018 z http://www.wto.org.
 • Wyborcza. (2018). Pobrane 26.03.2018 z http://wyborcza.pl.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze źródeł Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uwagi: wyniki badania były zaprezentowane na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Problemy gospodarki światowej (Toruń, 20.04.2018).