Catallaxy

Catallaxy

Volume 3 Issue 2 December 2018, ss. 69–79

Wsparcie regionalne a inwestycje zaawansowane technologicznie: ocena oddziaływania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023” na decyzje inwestorów

Autor:

Paweł Kasprowicz 

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Autor:

Paweł Pietraszko 

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2018

doi: 10.24136/cxy.2018.008

Cytowanie:

Kasprowicz, P., i Pietraszko, P. (2018). Wsparcie regionalne a inwestycje zaawansowane technologicznie: ocena oddziaływania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023” na decyzje inwestorów. Catallaxy, 3(2): 69–79. doi:10.24136/cxy.2018.008.

Abstrakt

Motywacja: W 2011 roku Rada Ministrów wprowadziła Program wspierania inwestycji o szczególnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020. Głównym jego celem jest zachęcanie inwestorów zagranicznych do lokowania w Polsce inwestycji zaawansowanych technologicznie. Jednocześnie zawarto w nim kryteria lokalizacyjne mające zachęcać do inwestycji w słabiej rozwiniętych regionach. Motywem wyboru tematu jest zbadanie, w jaki sposób oba aspekty programu wpływają na decyzje lokalizacyjne inwestorów zagranicznych.

Cel: Celem artykułu jest próba oceny wpływu czynników lokalizacyjnych, powiązanych ze specyfiką wspieranych przez program typów inwestycji oraz bezpośrednich zachęt w nim zawartych na decyzje inwestorów zagranicznych.

Materiały i metody: Pozyskano informacje dotyczące projektów z publicznie dostępnych źródeł, jak również instytucji zaangażowanej w obsługę inwestorów zagranicznych. Dane powiązano ze sobą oraz poddano analizie z wykorzystaniem pakietu ekonometrycznego.

Wyniki: Analiza wskazała zróżnicowany wpływ programu na inwestycje w poszczególne typy projektów w zależności od lokalizacji, jednak w ograniczonym zakresie.

Słowa kluczowe:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne; Polska; pomoc publiczna; teoria lokalizacji

  JEL:

C20; C50; D00; H25; R39

Bibliografia

 • Bank Danych Lokalnych. (2018). Pobrane 18.05.2018 z https://bdl.stat.gov.pl.
 • Budner, W. (2007). Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 6(3).
 • Głuszczuk, D., i Raszkowski, A. (2016). Stopa bezrobocia: mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji. Ekonomia XXI wieku, 2(10). doi:10.15611/e21.2016.2.02.
 • Gruszczyński, M., (2012). Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020” (M.P. 2011 nr 82 poz. 834).
 • McFadden, D. (1977). Quantitative methods for analyzing travel behaviour of individuals: some recent developments. Cowles Foundation Discussion Paper, 474.
 • Najwyższa Izba Kontroli. (2017). Realizacja programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020. Pobrane 18.05.2018 z https://www.nik.gov.pl.
 • Perspektywy. (2017). Ranking uczelni akademickich 2016. Pobrane 18.05.2018 z http://www.perspektywy.pl.
 • Rada Ministrów. (2011). Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020. Pobrane 18.05.2018 z http://www.paiz.gov.pl.
 • Rynio, D. (2010). Atrakcyjność lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 246.
 • Skubiak, B. (2013). Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy. Implikacje dla Polski. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 129.
 • Wierzbicka, W. (2015). Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 106.

Informacje uzupełniające

Wkład autorski: wkład autorów w powstanie artykułu jest jednakowy.

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autorów.

Podziękowania autorskie: autorzy składają podziękowania za pomoc w przygotowaniu artykułu następującej instytucji: Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA.

Uwagi: wyniki badania były zaprezentowane na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Problemy gospodarki światowej (Toruń, 20.04.2018).