Catallaxy

Catallaxy

Volume 4 Issue 1 June 2019, ss. 5–12

Decyzje konsumentów a założenia ekonomii behawioralnej

Autor:

Mateusz Kaleta 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł przeglądowy

Opublikowany online 30.06.2019

doi: 10.24136/cxy.2019.006

Cytowanie:

Kateta, M. (2019). Decyzje konsumentów a założenia ekonomii behawioralnej. Catallaxy, 4(1): 5–12. doi:10.24136/cxy.2019.006.

Abstrakt

Motywacja: Kluczowym elementem wyborów dokonywanych przez konsumentów są aspekty psychologiczne. Ekonomia behawioralna staje się przez to jednym z najszybciej rozwijających się nurtów współczesnej ekonomii.

Cel: Celem artykułu przeglądowego jest wskazanie na najważniejsze związki, jakie istnieją między ekonomią a psychologią oraz przedstawienie założeń, które są kluczowe dla zrozumienia wyborów dokonywanych przez konsumentów na rynku.

Materiały i metody: Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz obserwację zachowań konsumentów.

Wyniki: Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie wieloaspektowych czynników, które mogą wpływać na decyzje podejmowane przez konsumentów i mieć konsekwencje dla gospodarstw domowych i ich członków.

Słowa kluczowe:

ekonomia behawioralna; teoria wyboru konsumenta; psychologia; działania marketingowe

  JEL:

B21; D11; M31

Bibliografia

 • Ariely, D. (2018). Potęga irracjonalności: ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje. Sopot : Smak Słowa.
 • Bogdanowicz, B. (2014). Ekonomia behawioralna a klasyczny paradygmat ekonomii. Folia Pomeranae Universitas Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 313(76).
 • Borusiak, B., Pierański, B., i Strykowski, S. (2017). Percepcja ekspozycji towarów w sklepie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 334.
 • Camerer, C. (2006). Behavioral economics. W: R. Blundell, W. Newey, i T. Persson (red.), Advances in economics and econometrics: theory and applications. Ninth world congress. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139052276.009.
 • Cialdini, R. (2017). Pre-swazja: jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Clark, J.M. (1918). Economics and modern psychology. Journal of Political Economy, 26 (1).
 • Friedman, M. (1953). Essays in positive economics. Chicago: University of Chicago Press.
 • Gazzaniga, M. (2013). Kto tu rządzi: ja czy mój mózg? Sopot: Smak Słowa.
 • Kahneman, D., i Tversky, A. (1986). Rational choice and the framing of decisions. The Journal of Bussines, 59(S4). doi:10.1086/296365.
 • Makuch, M.A. (2012). Decyzje podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomii behawioralnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 27.
 • Marshall, A. (2013). Principles of economics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137375261.
 • Mruk, H. (2017). Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312.
 • Polowczyk, J. (2009). Podstawy ekonomii behawioralnej. Przegląd Organizacji, 12.
 • Polowczyk, J. (2010). Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha. Ekonomista, 4.
 • Próchnicki, L. (2006). Z dziejów myśli ekonomicznej. Warszawa: Infoplan.
 • Simon, H. (1986). Models of bounded rationality. Cambridge: MIT Press.
 • Sołek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia klasyczna. Zeszyty Naukowe PTE, 8.
 • Strelau, J. (2003). Psychologia: podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Zalega, T. (2015). Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii: zarys problematyki. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1. doi:10.7172/1733-9758.2015.18.1.
 • Zięba, K. (2010). Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów. Ekonomiczne Problemy Usług, 54.
 • Zygan, M. (2013). Ekonomia behawioralna: wprowadzenie do problematyki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 32.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.