Catallaxy

Catallaxy

Volume 4 Issue 1 June 2019, ss. 13–27

Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym

Autor:

Matuesz Mierzejewski 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2019

doi: 10.24136/cxy.2019.001

Cytowanie:

Mierzejewski, M. (2019). Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym. Catallaxy, 4(1): 13–27. doi:10.24136/cxy.2019.001.

Abstrakt

Motywacja: Kwestia nierówności dochodowych znajduje się obecnie w centrum debaty publicznej. W ostatnich latach można dostrzec nasilenie się zjawiska dysproporcji dochodowych, choć nie we wszystkich państwach. Jego następstwem jest pogarszająca się kondycja społeczna, rozumiana jako zachowania społecznie niepożądane.

Cel: Celem jest próba ujęcia cech, które pojawiają się wraz ze wzrostem nierówności dochodowych w społeczeństwie.

Materiały i metody: Wykorzystano dane pochodzące z różnych źródeł: Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), Banku Światowego (World Bank) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO). Zakres czadowy obejmuje lata 1960–2017. Posłużono się metodą opisową, jak również wybranymi metodami ilościowymi: wskaźnikiem korelacji, metodą dendrogramu Warda oraz analizą spektralną, wykorzystywaną do oceny cykliczności zjawisk ekonomicznych.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy można dostrzec podwyższony i bardziej niestabilny poziomu bezrobocia w państwach o wyższym zróżnicowaniu dochodowym.

Słowa kluczowe:

nierówności dochodowe; bezrobocie; ubóstwo

  JEL:

D63; D69

Bibliografia

 • Atkinson, A.B. (1993). What is happening to the distribution of income in the UK? Proceedings of the British Academy, 82.
 • Atkinson, A.B. (2017). Nierówności: co da się zrobić? Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • Bauman, Z. (2012). To nie jest dziennik. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Brzeziński, M. (2017). Nierówności dochodowe i majątkowe w Europie: fakty, przyczyny, konsekwencje. W: J. Kleer, i K. Prandecki (red.), Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy. Warszawa: PAN.
 • Forbes. (2018). Najbogatsi ludzie świata 2018. Pobrane 29.04.2019 z https://www.forbes.pl.
 • Księżopolski, M. (1995). Pojęcie rozwoju społecznego. Różne koncepcje postępu społecznego i regresu a idea „rozwoju społecznego”. W: Raport o Rozwoju Społecznym: Polska, UNDP.
 • Marx, I., Nolan, B., i Olivier, J. (2015). The welfare state and anti-poverty policy in rich countries. W: A.B. Atkinson, i F. Bourguignon (red.), Handbook of income distribution. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/b978-0-444-59429-7.00024-8.
 • McCarty, N., Poole, K.T., i Rosenthal, H. (2006). Polarized America: the dance of ideology and unequal riches. Cambridge: MIT Press.
 • Mierzejewski, M. (2015). Interwencjonizm na liberalnych rynkach. O zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku. Rynek, Społeczeństwo, Kultura, 14(2).
 • Mierzejewski, M. (2018). Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych. Problems of Economics and Law, 1(1).
 • OECD. (2019). Pobrane 08.05.2019 z https://data.oecd.org.
 • Romer, J. (1998). Equality of opportunity. Cambridge: Harvard University Press.
 • Stiglitz, J. (2015). Cena nierówności: w jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Szopa, B. (red.). (2012). Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa. Kraków: UE w Krakowie.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: PWN.
 • WHO. (2019). Pobrane 08.05.2019 z https://www.who.int.
 • Wilkinson, R., i Pickett, K. (2011). Duch nierówności: tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej. Warszawa: Czarna Owca.
 • Wojtyna, A. (2007). Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym. Gospodarka Narodowa, 216(5–6). doi:10.33119/gn/101367.
 • World Bank. (2019). Pobrane 08.05.2019 z https://data.worldbank.org.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.

Uwagi: wyniki badania były zaprezentowane na 9. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Problemy gospodarki światowej (10 maja 2019, Toruń).