Catallaxy

Catallaxy

Volume 4 Issue 1 June 2019, ss. 57–72

Zróżnicowanie metod zarządzania projektami informatycznymi jako źródło przewag konkurencyjnych

Autor:

Marcin Zalewski 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2019

doi: 10.24136/cxy.2019.002

Cytowanie:

Zalewski, M. (2019). Zróżnicowanie metod zarządzania projektami informatycznymi jako źródło przewag konkurencyjnych. Catallaxy, 4(1): 57–72. doi:10.24136/cxy.2019.002.

Abstrakt

Motywacja: Motywacją do podjęcia tematu była chęć zwrócenie uwagi na mankamenty oraz walory poszczególnych koncepcji, w szczególności grupy metodyk zwinnych oraz tradycyjnych dla projektów informatycznych.

Cel: Głównym celem jest wykazanie statystycznej opłacalności migracji do metodyk lepiej dopasowanych w przypadku branży adaptacyjnej, w jakiej operują przedsiębiorstwa wytwarzające oprogramowanie. Celem szczegółowym jest wykazanie pozytywnych zależności, w przypadku prawidłowego doboru koncepcji zarządzania do oczekiwań klienta oraz zespołu projektowego.

Materiały i metody: Wnioski opracowano na podstawie analizy porównawczej grupy metodyk, a także przez weryfikację badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo Scott Ambler + Associates.

Wyniki: W konkluzji stwierdzono przede wszystkim, że nie ujmując tradycyjnemu podejściu do zarządzania, nie wpisuje się ono do kanonu nowoczesnych i adaptacyjnych technik, które sprostałyby wymaganiom stawianym w dobie globalizacji przez elastyczne projekty informatyczne. Ponadto, na podstawie analizy odpowiedzi respondentów, można dostrzec, jak drastycznie zmiana podejścia do całego cyklu projektowego wpływa na prawdopodobieństwo sukcesu oraz niweluje nieporozumienia na linii klient-wykonawca.

Słowa kluczowe:

przewagi konkurencyjne; metodyki zarządzania; zarządzanie ryzykiem

  JEL:

F66; M15; O22

Bibliografia

 • Dorette, J. (2011). Comparing Agile XP and Waterfall software development processes in two start-up companies. Nieopublikowana praca magisterska. Chalmers University of Technology, Szwecja.
 • Glabiszewski, W. (2004). Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4.
 • Harvard Business School Publishing. (2016). Agile practice: the competitive advantage for a digital age. Pobrane 17.04.2019 z: https://hbr.org.
 • Hedeman, B., i Seegers, R. (2009). PRINCE2 2009 edition: a pocket guide. Pobrane 17.04.2019 z https://vanharen.net.
 • Kolm, A. (2019). Geneza i istota zarządzania projektami. Pobrane 17.04.2019 z http://zarzadzanieprojektami.it.
 • Kopczyński, T. (2014). Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(9).
 • Koszlajda, A. (2010). Zarządzanie projektami IT: przewodnik po metodykach. Gliwice: Helion.
 • Lachiewicz, S., i Matejuna, M. (2007). Problemy współczesnej praktyki zarządzania, tom 1. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • Lyngso, S. (2014). Agile strategy management: techniques for continuous alignment and improvement. Boca Raton: CRC Press.
 • Łabuda, W. (2015). Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 13. doi:10.26348/znwwsi.13.57.
 • Mariani, M., i Mattix, T. (2013). Scale agile throughout the enterprise: a PwC point of view. Pobrane 17.04.2019 z https://docplayer.net.
 • Oliński, M. (2016). Zarządzanie projektami. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWN.
 • Paymo Academy. (2018). Project management methods, methodologies, and frameworks: a guide for beginners. Pobrane 17.04.2019 z https://www.paymoapp.com.
 • Pietras, P., i Szmit, M. (2003). Zarządzanie projektem: wybrane metody i techniki. Łódź: Horyzont.
 • Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of knowledge. Pobrane 17.04.2019 z http://dinus.ac.id.
 • Sadowski, A., i Zajdel, M. (2009). Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu. Studia Prawno-Ekonomiczne, 80.
 • Scott Ambler + Associates. (2013). IT project success rates: survey results. Pobrane 17.04.2019 z http://www.ambysoft.com.
 • Stankiewicz, M. (1999). Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.

Uwagi: wyniki badania były zaprezentowane na 9. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Problemy gospodarki światowej (10 maja 2019, Toruń).