Catallaxy

Catallaxy

Volume 4 Issue 2 December 2019, ss. 103–111

Zielone obligacje skarbowe jako sposób finansowania zadań publicznych

Autor:

Anna Laskowska 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł przeglądowy

Opublikowany online 17.09.2019

doi: 10.24136/cxy.2019.010

Cytowanie:

Laskowska, A. (2019). Zielone obligacje skarbowe jako sposób finansowania zadań publicznych. Catallaxy, 4(2): 103–111. doi:10.24136/cxy.2019.010.

Abstrakt

Motywacja: W krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu brakuje obszernych i zwartych opracowań poświęconych zielonym obligacjom skarbowym. Zasadne jest zatem stworzenie publikacji, w której w sposób holistyczny podjęto by tę problematykę. Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia przedstawionych braków poznawczych.

Cel: Celem artykułu jest prezentacja kompleksowej charakterystyki globalnego rynku zielonych obligacji skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich emisji.

Materiały i metody: Wykorzystano następujące analizy: literatury przedmiotu, raportów branżowych, opisową, porównawczą, indukcyjną oraz studium przypadku.

Wyniki: Zielone obligacje rządowe stały się segmentem zarówno polskiego, jak i zagranicznego rynku kapitałowego w wyniku przeprowadzonych od 2016 roku emisji, a Polska została pionierem zielonych obligacji skarbowych. Proces badawczy pozwolił na kompleksową analizę globalnego rynku zielonych obligacji skarbowych (dwanaście emisji). Mimo tego, że ekologiczny dług skarbowy jest w początkowej fazie istnienia, można zauważyć pewne tendencje rozwojowe. Czynniki determinujące ekspansję tego segmentu to: mobilizacja kapitału, dywersyfikacja bazy inwestorskiej oraz poprawa wizerunku państwa. Można zatem domniemywać, że wartość tego rynku będzie systematycznie wzrastać.

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój finansów publicznych; zielona obligacja; zielona obligacja skarbowa

  JEL:

E69; F64; H63; Q56

Bibliografia

 • Bankier. (2019). MF wyemitowało 10- i 30-letnie green bonds. Pobrane 07.05.2019 z http://www.bankier.pl.
 • Ciak, J., i Górniewicz, G. (2010). Bony i obligacje skarbowe jako instrumenty finansowania deficytu budżetowego w Polsce. Studia Prawno-Ekonomiczne, 82.
 • Climate Bonds Initiative. (2018). Sovereign green bonds briefing. Pobrane 05.05.2019 z http://www.climatebonds.net.
 • Climate Bonds Initiative. (2019). Green bonds: the state of the market 2018. Pobrane 26.04.2019 z http://www.climatebonds.net.
 • DBRS. (2019). European sovereigns: growing the green bond market. Pobrane 05.05.2019 z http://www.dbrs.com.
 • Dutch State Treasury Agency. (2019). Issuance 20-year sovereign green bond on 21 May 2019. Pobrane 05.05.2018 z http://english.dsta.nl.
 • Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy: ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
 • Faerber, E. (1996). Wszystko o obligacjach. Warszawa: WIG-Press.
 • Głuchowski, J. (2001). Budżet i procedura budżetowa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Gray, K. (2019). Chile lines up LatAm’s first sovereign green bond. Pobrane 05.05.2019 z http://www.latinfinance.com.
 • International Capital Market Association. (2017). Green bond principles. Pobrane 07.05.2019 z http://www.icmagroup.org.
 • Kaminker, C., i Stewart, F. (2012). The role of institutional investors in financing clean energy. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, 23. doi:10.1787/20797117.
 • Laskowska, A. (2017). The green bond as a prospective instrument of the global debt market. Copernican Journal of Finance & Accounting, 6(4). doi:10.12775/CJFA.2017.023.
 • Ministerstwo Finansów. (2016). Polska pierwszym państwem emitującym zielone obligacje skarbowe. Pobrane 02.05.2019 z http://www.mf.gov.pl.
 • Ministerstwo Finansów. (2019). Wycena obligacji green bonds w euro. Pobrane 06.05.2019 z http://www.gov.pl.
 • Moody’s Investors Service. (2018). Sovereign green bond market on course for critical mass, but challenges remain. Pobrane 05.05.2019 z https://www.eticanews.it.
 • Ngugi, B. (2019). Kenya sets stage for first ever green bond after approving rules. Pobrane 05.05.2019 z https://www.businessdailyafrica.com.
 • Pawłowski, M. (2015). Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Poland’s Ministry of Finance. (2017). Green bond report on the use of proceeds. Pobrane 06.05.2019 z http://www.mf.gov.pl.
 • Poland’s Ministry of Finance. (2018). Sovereign green bonds in Poland. Pobrane 07.05.2019 z http://pubdocs.worldbank.org.
 • Poland’s Ministry of Finance. (2019). Green bond report on the use of proceeds. Pobrane 06.05.2019 z http://www.gov.pl.
 • Postuła, M. (2015). Instrumenty zarządzania finansami publicznymi. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • World Bank. (2017). Helping Malaysia develop the green sukuk market. Pobrane 05.05.2019 z http://treasury.worldbank.org.
 • World Bank. (2018). Seychelles launches world’s first sovereign blue bond. Pobrane 05.05.2019 z https://www.worldbank.org.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.