Catallaxy

Catallaxy

Volume 5 Issue 1 June 2020, ss. 5–12

Porównanie wsparcia dla Polski od Unii Europejskiej w ramach finansowania 2007–2013 i 2014–2020

Autor:

Olga Gers 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 21.07.2020

doi: 10.24136/cxy.2020.001

Cytowanie:

Gers, O. (2020). Porównanie wsparcia dla Polski od Unii Europejskiej w ramach finansowania 2007–2013 i 2014–2020. Catallaxy, 5(1): 5–12. doi:10.24136/cxy.2030.001.

Abstrakt

Motywacja: W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele informacji o dofinansowaniu, jakie Polska uzyskuje od Unii Europejskiej (UE). Brakuje jednak wskazania różnic między perspektywą finansową a budżetem oraz porównania wsparcia dla Polski w ramach różnych perspektyw finansowych. Tę lukę występującą w literaturze przedmiotu próbuje się wypełnić w ramach niniejszego artykułu.

Cel: Celem artykułu jest wskazanie różnic między perspektywą finansową a budżetem oraz sprawdzenie czy wsparcie finansowe dla Polski od UE zwiększa się, porównując kolejne perspektywy finansowe.

Materiały i metody: W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, informacje statystyki publicznej oraz narzędzia analizy porównawczej.

Wyniki: Niektóre programy krajowe przeformowały się w perspektywie 2014–2020, lecz nie uległy zmianie ich priorytety. Poziom wsparcia unijnego dla Polski oraz poszczególnych województw tego państwa zwiększył się w kolejnej perspektywie, jednak nie jest to jednoznaczne z automatycznym wzrostem wsparcia w każdym okresie finansowania.

Słowa kluczowe:

perspektywa finansowa; Unia Europejska; Polska; budżet

  JEL:

F02; O52; G28; R58

Bibliografia

 • Janiak, K. (2015). Budżet Unii Europejskiej. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Kabat, D., i Rudnicki, Z. (2009). Studia Europejskie w Polsce: początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. W: S. Konopacki (red.). Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź: Ibidem.
 • Komisja Europejska. (2020). Programy. Pobrane 07.07.2020 z https://ec.europa.eu.
 • Małuszyńska, E. (2018). Budżet Unii Europejskiej. W: E. Małuszyńska, i B. Gruchman (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. (2019). Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021–2027. Pobrane 07.07.2020 z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Musiałkowska, I. (2009). Wykorzystanie Funduszy strukturalnych w Polsce po 2004 roku. W: S. Konopacki (red.). Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź: Ibidem.
 • Oręziak, L. (2009). Finanse Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
 • Perkowski, M. (2013). Dalsze możliwości korzystania przez państwa członkowskie UE ze środków funduszy europejskich oraz środków wynikających z inicjatyw unijnych oraz stosowania instrumentów i mechanizmów finansowych UE. W: Kosikowski C. (red.), Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego. Białystok: Temida 2.
 • Portal Funduszy Europejskich. (2020). Pobrane 07.07.2020 z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Szymańska, A. (2008). Fundusze unijne i europejskie 2007–2013 dla samorządu terytorialnego. Warszawa: Placet.
 • Tkaczyński, J.W., Willa, R., i Świstak, M. (2008). Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013: cele, działania, środki. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Tomaszkiewicz, B. (2014). Pieniądze z Unii Europejskiej 2014–2020: nowe zasady finansowania. Warszawa: Infor Biznes.
 • Zdanukiewicz, J. (2012). Regionalne programy operacyjne. W: E. Kornberger-Sokołowska (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich. Warszawa: Wolters Kulwer Polska.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.

Podziękowania autorskie: autor składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu artykułu następującym osobom: Paulina Pukin.