Catallaxy

Catallaxy

Volume 5 Issue 1 June 2020, ss. 13–23

Ekonomiczne i finansowe przyczyny szarej strefy w Unii Europejskiej

Autor:

Paulina Pukin 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 21.07.2020

doi: 10.24136/cxy.2020.002

Cytowanie:

Pukin, P. (2020). Ekonomiczne i finansowe przyczyny szarej strefy w Unii Europejskiej. Catallaxy, 5(1): 13–23. doi:10.24136/cxy.2030.002.

Abstrakt

Motywacja: Szara strefa jest problemem o zasięgu globalnym ze względu na powiązania gospodarcze oraz migracje ludności. Nieoficjalna gospodarka występuje w każdym państwie. Jej poziom oraz charakterystyka są uwarunkowane przez czynniki społeczno-kulturowe, ekonomiczne oraz polityczno-prawne.

Cel: Celem artykułu jest wskazanie przyczyn powstania i opis rozwoju zjawiska szarej strefy w państwach Unii Europejskiej (UE).

Materiały i metody: Wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, zarówno polskojęzycznej, jak i zagranicznej oraz analizę statystyczną. Materiał empiryczny stanowią dane Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Fundacji Heritage oraz organizacji Transparency International.

Wyniki: W 2016 roku odnotowano silną zależność między poziomem szarej strefy a Indeksem Wolności Fiskalnej, Indeksem Percepcji Korupcji oraz PKB per capita. Zdecydowanie słabsza zależności wystąpiła między skalą nieoficjalnej gospodarki a stopą bezrobocia. Jednak nie można uznać, że nie jest to czynnik wpływający na podjęcie decyzji o uczestnictwie w szarej strefie.

Słowa kluczowe:

szara strefa; nieoficjalna gospodarka; Unia Europejska

  JEL:

E26; E62

Bibliografia

 • Arsić, M., Arandarenko, M., Radulović, B., Ranđelović, S., i Janković I. (2015). Causes of the shadow economy. W: G. Krstić, i F. Schneider (red.), Formalizing the shadow economy in Serbia: contributions to economics. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-13437-6_4.
 • Bank Światowy. (2016). Pobrane 21.07.2020 z https://data.worldbank.org.
 • Chen, M.A. (2007). Rethinking the informal economy: linkages with the formal economy and the formal regulatory environment. DESA Working Papers, 46. doi:10.18356/0634a775-en.
 • Dell‘Anno, R. (2007). The shadow economy in Portugal: an analysis with the MIMIC approach. Journal of Applied Economics, 10(2). doi:10.1080/15140326.2007.12040490.
 • European Union. (2010). European system of accounts. doi:10.2785/16644.
 • Heritage. (2016). Tax Burden 2016. Pobrane 21.07.2020 z https://www.heritage.org.
 • Kelmanson, B., Kirabaeva, K., Medina, L., Mircheva B., i Weiss, J. (2019). Explaining the shadow economy in Europe: size, causes and policy options. IMF Working Papers, 19/278. doi:10.5089/9781513520698.001.
 • Kondzielnik, O. (2017). Szara strefa w Polsce: wybrane aspekty. Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 315.
 • Mara, E.R. (2011). Causes and consequences of underground economy. MPRA Paper, 36438.
 • Medina, L., i Schneider, F. (2018). Shadow economies around the world: what did we learn over the last 20 years. IMF Working Paper, 18(17). doi:10.5089/9781484338636.001.
 • Ott, J. (2018). Economic freedom: better without size of government. Social Indicators Research, 135(2). doi:10.1007/s11205-016-1508-x.
 • Petrova, K. (2019). Globalization and the informal economy in developing countries. W: N. Faghih (red.), Globalization and development: contributions to economics. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-14370-1_3.
 • Schneider, F. (2012). The shadow economy and work in the shadow: what do we (not) know. IZA Discussion Paper, 6423.
 • Schneider, F., Buehn, A., i Monteegro, C.E. (2010). New estimates for the shadow economies all over the world. International Economic Journal, 24(4). doi:10.4337/9780857930880.00007.
 • Schneider, F., i Enste, D.H. (2000). Shadow economies: size, causes, and consequences. Journal of Economic Literature, 38(1). doi:10.1257/jel.38.1.77.
 • Schneider, F., i Hassan, M., (2016). Size and development of the shadow economies of 157 worldwide countries: updated and new measures from 1999 to 2013. Journal of Global Economics, 04(03). doi:10.4172/2375-4389.1000218.
 • Transparency International. (2016). Corruption Perceptions Index 2016. Pobrane 21.07.2020 z https://www.transparency.org.
 • Tudose, B.M., i Clipa, R.I. (2016). An analysis of the shadow economy in EU countries. CES Working Papers, 8(2).
 • Uys, M.D., i Blaauw, P.F. (2006). The dual labour market theory and the informal sector in South Africa. Acta Commercii, 6(1). doi:10.4102/ac.v6i1.122.
 • Zouaoui, A., Al. Qudah. A., Arab, M.B. (2017). World Corruption Perception Index analysis. Research Journal of Finance and Accounting, 8(24).

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.