Catallaxy

Catallaxy

Volume 5 Issue 1 June 2020, ss. 25–34

Sposoby radzenia sobie ze zmianami demograficznymi w polskich organizacjach

Autor:

Joanna Ratajczak 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 21.07.2020

doi: 10.24136/cxy.2020.003

Cytowanie:

Ratajczak, J. (2020). Sposoby radzenia sobie ze zmianami demograficznymi w polskich organizacjach. Catallaxy, 5(1): 25–34. doi:10.24136/cxy.2030.003.

Abstrakt

Motywacja: Zachodzące obecnie zmiany demograficzne, m.in. zjawisko starzenia się społeczeństwa czy spadek liczby ludności, niewątpliwie stanowią wyzwanie dla współczesnych organizacji. Niezbędne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów ludzkich. Koniecznością staje się zatem zmiana polityki personalnej wielu przedsiębiorstw.

Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie sposobów radzenia sobie pracodawców ze zmianami demograficznymi zachodzącymi na rynku pracy.

Materiały i metody: Wykorzystano następujące metody badawcze: studium przypadku, sondaż diagnostyczny (ankieta i wywiad), analiza dokumentów. Dane pozyskano z kilkunastu polskich organizacji.

Wyniki: Zaprezentowano praktyki z zakresu polityki personalnej w obszarze rekrutacji, motywowania, rozwoju i oceny pracowników stosowane w analizowanych przedsiębiorstwach, których celem jest jak najlepsze zarządzanie pracownikami zróżnicowanymi wiekowo. W konsekwencji może być to odpowiedzią na zmiany demograficzne występujące na rynku pracy, m.in. niedobór pracowników i różnice międzypokoleniowe. Niewątpliwie dobrym rozwiązaniem istniejącej na rynku pracy sytuacji może być tzw. zarządzanie wiekiem, czyli wprowadzenie odpowiednich metod zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem, który odpowiada wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, do której grupy pokoleniowej należą. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, w niewielu przedsiębiorstwach wykorzystuje się tego typu praktyki. Często jest to rezultatem typu kultury organizacyjnej lub generalnie braku istnienia w organizacji zaawansowanych systemów personalnych. Mimo, że pracodawcy dostrzegają szereg problemów związanych z pracą zespołów wielopokoleniowych, rzadko stosują rozwiązania systemowe, które mogłyby ułatwić współpracę międzypokoleniową w przedsiębiorstwie oraz odpowiedzieć na potrzeby różnych generacji pracowników.

Słowa kluczowe:

zmiany demograficzne; starzenie się społeczeństwa; pokolenie; zarządzanie wiekiem

  JEL:

J11; J53; M51

Bibliografia

 • Ankieter. (2020). Pobrane 10.07.2020 z https://ankieter.pl.
 • Cameron, K.S., i Quinn, R.E. (2015). Kultura organizacyjna: diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących. Warszawa: Wolter Kluwer.
 • Fura, M., i Fura, B. (2012). Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 24.
 • Klimczuk, A. (2012). Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka: wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności. W: M. Biernacka, K. Krzysztofek, i A. Sadowski (red.), Społeczeństwo wielokulturowe: nowe wyzwania i zagrożenia. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Liwiński, J., i Sztanderska, U. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Pawlak, J. (2016). Zarządzanie wiekiem jako sposób przeciwdziałania nierównościom społeczno-ekonomicznym oraz konfliktom międzypokoleniowym w przedsiębiorstwie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46(2).
 • Ratajczak, J. (2018). Zarządzanie międzypokoleniowe w wielkopolskich organizacjach W: B. Borusiak (red.), Gospodarka, technologia, społeczeństwo. Poznań: Bogucki Wydawnictwa Naukowe.
 • Schein, E.H. (2010). Organizational culture and leadership. San Francisco: Joessey-Bass.
 • Schimanek, T., Kotzlan, J., i Arczewska, M. (2015). Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+: poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko. Pobrane 07.07.2020 z http://odpowiedzialnybiznes.pl.
 • Skowron-Mielnik, B. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 277.
 • Survio. (2020). Pobrane 10.07.2020 z https://www.survio.com.
 • Szaban, J.M. (2013). Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4.
 • Waligórska, M., Kostrzewa, Z., Potyra, M., i Rutkowska, L. (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Pobrane 07.07.2020 z https://stat.gov.pl.
 • Woszczyk, P., i Warwas, I. (2016). Od zarządzania wiekiem do zarządzania międzypokoleniowego: ujęcie strategiczne. W: J. Wiktorowicz, I. Wyrwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, i J. Kliombka-Jarzyna (red.), Pokolenia: co się zmienia: kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Warszawa: Wolter Kluwer.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.