Catallaxy

volume 3 Issue 2 December 2018

<br>Volume 3 Issue 2</br><br>December 2018</br>

Volume 3 Issue 2

December 2018

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 65–67

  • Paweł Kasprowicz, Paweł Pietraszko

Wsparcie regionalne a inwestycje zaawansowane technologicznie: ocena oddziaływania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023” na decyzje inwestorów  / ss. 69–79

  • Katarzyna Pałgan

Indie w globalnym systemie pomocy rozwojowej  / ss. 81–88

  • Daniel Ravinskij

Synchronizacja cykli koniunkturalnych wybranych państw byłej Jugosławii ze strefą euro  / ss. 89–101

  • Agata Skorupka

Efekt wypychania prywatnych transferów przez publiczny system emerytalny  / ss. 103–110